NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacja jest końcowym efektem projektu badawczego pt. „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (nr grantu 2013/09/B/HS3/04277

Marcin W. Bukała, Grzegorz Myśliwski red.: Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne. Rzeszów 2018

Andrzej Pelisiak, Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat, Rzeszów 2018