Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

ZASADY PUBLIKACJI W MATERIAŁACH I SPRAWOZDANIACH RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 35

MiSROA t. 35 - okładka  

 

 

 

 

 

Tibor Kemen­czei – 75

Jan Cho­cho­rowski, Scy­towie a Europa Środ­kowa – histo­ryczna inter­pre­tacja arche­olo­gicznej rzeczywistości

Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pocho­dzenie kol­czyków typu Kłyżów

Josyp J. Kobaľ, Sche­iben­ge­drehte graue Keramik der Kušta­no­vice Kultur aus Trans­kar­pa­tien (Ukraine)

Syl­we­ster Czopek, Andrzej Peli­siak, Remarks on the Tar­no­brzeg Lusa­tian cul­ture flin­twor­king with par­ti­cular emphasis on set­tle­ment materials

Monika Kuraś, Tomasz Tokar­czyk, Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na sta­no­wisku numer 26 w Sarzynie, pow. leżajski

Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer, Bogaty grób kobiecy z wcze­snej epoki żelaza odkryty w miej­sco­wości Zabłotce, pow. jaro­sławski, stan. 27

Agnieszka Resz­czyńska, Nowe mate­riały do poznania włó­kien­nictwa kul­tury prze­wor­skiej z obszaru południowo-wschodniej Polski

Юрий А. Пуголовок, Сергей А. Горбаненко, Печь как культовое место в жилище северян: археологические данные

Tomasz Dzień­kowski, Stan, potrzeby i per­spek­tywy badań arche­olo­gicz­nych nad wcze­snym średnio­wie­czem zachod­niej części ziemi chełmskiej

Marek Florek, Czy „gro­dzisko” to dawny, znisz­czony gród? O nie­bez­pie­czeń­stwach korzy­stania ze źródeł topomastycznych

Woj­ciech Krukar, Uwagi historyczno-geograficzne do hydro­nimii wschod­niej części Karpat polskich

Piotr Gębica, Sła­womir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Geo­ar­che­olo­giczny zapis ewo­lucji doliny Wisłoka na przy­kła­dzie sta­no­wiska nr 19 w Białobrzegach

Sła­womir Superson, Zna­czenie datowań arche­olo­gicz­nych i radio­wę­glo­wych w okre­ślaniu wieku współ­cze­snych alu­wiów powo­dzio­wych na sta­no­wisku Budy Łańcuckie III

Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Nowy ślad osad­nictwa mag­da­leń­skiego w Polsce południowo-wschodniej. Sta­no­wisko Łąka 11–16 w powiecie rzeszowskim

Michał Dobrzyński, Michał Par­czewski, Kata­rzyna Piąt­kowska, Mał­go­rzata Rybicka, Zabytki kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych w miej­sco­wości Jasie­nica Suf­czyńska, stan. 5, na Pogórzu Przemyskim

Elż­bieta M. Kło­sińska, Nie­znana szpila brą­zowa z miej­sco­wości Pasieki, pow. Toma­szów Lubelski

Elż­bieta M. Kło­sińska, Uni­ka­towa fibula brą­zowa z terenu Lubelszczyzny

Piotr N. Koto­wicz, Ostroga żelazna z okresu wpływów rzym­skich z Mię­dzy­bro­dzia, pow. Sanok

Mag­da­lena H. Rusek, Kamil Karski, The double-chambered vessel of the Chimú cul­ture in the Castle Museum in Łańcut

Oksana Ada­my­szyn, Dzia­łal­ność arche­olo­giczna Jurija Zacha­ruka na zacho­dzie Ukrainy (z okazji 100-lecia urodzin)

Tadeusz Mali­nowski, (rec.) Alina Jaszewska, Sła­womir Kała­gate (red.), Wicina. Badania arche­olo­giczne w latach 2008–2012 oraz skarb przed­miotów pocho­dzą­cych z Wiciny, wyd. Sto­wa­rzy­szenie Naukowe Arche­ologów Pol­skich Oddział Lubuski, Fun­dacja Arche­olo­giczna, Zie­lona Góra 2013, 593 strony, ilu­stracje, ISBN 978–83-938557–0-4

Edyta A. Marek, (rec.) Leszek Gar­deła, Kamil Kaj­kowski (red.), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw głowy w daw­nych kul­tu­rach w per­spek­tywie porów­naw­czej, Bytów 2013, 303 strony


Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 34

MiSROA t. 34 - okładka  

 

 

 

 

 

 

 

Alek­sandr Dia­czenko, The gra­vity model: simu­la­ting the inte­rac­tions in ani­so­tropic space

Alek­sandra Sznaj­drowska, Grób kul­tury amfor kuli­stych ze sta­no­wiska Roz­bórz 42, gm. Przeworsk

Andrzej Peli­siak, Poje­dyncze przed­mioty kamienne a strefy aktyw­ności osad­ni­czej i gospo­dar­czej w neo­licie we wschod­niej części Karpat Polskich

Woj­ciech Raj­pold, Prze­miany lud­no­ściowe zacho­dzące od środ­ko­wego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osadniczym

Piotr N. Koto­wicz, Pro­ble­ma­tyka badań bro­nio­znaw­czych nad wcze­sno­śre­dnio­wiecznym uzbro­je­niem Lubelszczyzny

Antoni Lubel­czyk, Zespół kafli z daw­nego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie

Dariusz Król, Alek­sandr Pozi­chowski, Jakub Rogo­ziński, Mał­go­rzata Rybicka, Krótka infor­macja o wyni­kach badań prze­pro­wa­dzo­nych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog

Miro­sław Mazurek, Jerzy Okoński , Mał­go­rzata Rybicka, Stu­dium przy­padku. Obiekt 3834 z Roz­borza, stan. 28, woj. podkarpackie

Jakub Czaja, Monika Kuraś, Zna­le­zisko sie­kiery z pod­nie­sio­nymi brze­gami z miej­sco­wości Turbia, pow. Sta­lowa Wola

Elż­bieta Mał­go­rzata Kło­sińska, Żulice, pow. Toma­szów Lubelski – domnie­many zespół zabytków z wcze­snej epoki żelaza

Elż­bieta Mał­go­rzata Kło­sińska, Zapo­mniany skarb ozdób brą­zo­wych z miej­sco­wości Skwarne, pow. Mińsk Mazowiecki

Urszula Bugaj, Pre­drag Lutovac, Zbi­gniew Polak, Maciej Trze­ciecki, Relics of masonry struc­tures on Đuteza Hill

Halina Taras, Woj­ciech Taras, (rec.) Maciej Trzciński (red.), Arche­ologia sądowa w teorii i prak­tyce, Wol­ters Kluwer Polska, War­szawa 2013, 201 stron, ISBN 978–83-264‑4057-1

Suple­ment: Oleksij Komar, Natalia Cha­majko, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?